Wynajem w TBS

”PARTNER” TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
z siedzibą w Słupcy informuje, że posiada następujące
WOLNE MIESZKANIA
przeznaczone na wynajem w formule partycypacji w kosztach budowy:

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania zapraszamy do zapoznania się z warunkami nabycia partycypacji zamieszczonymi na stronie internetowej www.tbspartner.pl. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w biurze handlowym w Słupcy, przy ul. Berlinga 26,
tel. +48 63 2758908 (pon.-pt. w godz. 7.30-15.30).

Pobierz wniosek o przydział mieszkania:
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI I WYNAJEM MIESZKANIA
UPŁYWA W DNIU 28 SIERPNIA 2018 r.

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Kórnik Os. I. Krasickiego 5/3 47,23 parter 2

49.676,51

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Słupca ul. Rtm. W. Pileckiego 24/8 32,53 3 1

34.215,05

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Poznań, ul. Czysta 8f/3 46,50 2 2

77.450,40

”PARTNER” TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.

Oględziny mieszkań

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2)

Oględziny
Data Kontakt
Kórnik Os. I. Krasickiego 5/3 47,23 Kontakt tel. 698690424
Słupca ul. Rtm. W. Pileckiego 24/8 32,53 Kontakt tel. 632758908
Poznań, ul. Czysta 8f/3 46,50 Kontakt tel. 698690424

Osoby zainteresowane obejrzeniem mieszkań proszone są o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami.

WARUNKI NABYCIA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY MIESZKAŃ
Z ZASOBÓW ”PARTNER” TBS Spółka z o.o.
ZWOLNIONYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

 1. Pierwszeństwo w zawarciu umowy partycypacji i wynajęciu zwolnionego mieszkania ustala się w oparciu o kryterium wysokości kwoty partycypacji zadeklarowanej do wpłaty przez osoby składające wnioski o zawarcie umowy partycypacji i wynajęcie mieszkania.
 1. Aby ubiegać się o zawarcie umowy partycypacji i umowy najmu należy we wskazanym terminie złożyć pisemny ”Wniosek o przydział mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego PARTNER”, którego formularz można pobrać ze strony internetowej tbspartner.pl lub w siedzibie firmy w Słupcy przy ul. Berlinga 26. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej itp. wniosek musi wpłynąć do jednego z wyżej wskazanych biur najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego na składanie wniosków. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. We wniosku należy podać deklarowaną wysokość kwoty partycypacji (podana w ogłoszeniu kwota jest to sugerowana wartość, która jest brana pod uwagę jako satysfakcjonującą dla TBS) oraz dane osoby, z którą zawarta będzie umowa najmu lokalu (wraz z osobami mającymi zamieszkiwać wspólnie z najemcą).
 1. Osoba wskazana jako najemca oraz osoby mające zamieszkiwać wspólnie z najemcą muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

4.1 Wysokość maksymalna dochodów gospodarstwa domowego, mającego zamieszkać w mieszkaniu, w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekroczyć 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym tj. 5.527,45 zł
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym tj. 8.291,18 zł
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób tj. 10.133,67 zł itp.

4.2  Osoba, z którą ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa wyżej składane są we ”Wniosku o przydział mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego PARTNER” i podlegają weryfikacji w dniu zawarcia umowy najmu.
 1. Dla potrzeb weryfikacji spełnienia kryterium dochodowego osoba, z którą ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania są zobowiązane przedłożyć zaświadczenia z miejsca zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
 2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 4.1-4.2 umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą wskazaną we wniosku o przydział mieszkania.
 1. Umowa partycypacji zostanie zawarta z osobą, która zadeklaruje najwyższą kwotę partycypacji nie później niż w terminie 14 dni od daty, do której wyznaczony został termin na składanie wniosków o przydział mieszkania.
 1. Osoba, z którą zawarta ma być umowa partycypacji zobowiązana jest wpłacić zadeklarowaną kwotę partycypacji nie później niż w dniu zawarcia umowy.
 1. W przypadku niewpłacenia całości lub części zadeklarowanej koty partycypacji, rezygnacji z zawarcia umowy lub innej sytuacji niezależnej od Partner TBS spółka może ponowić nabór wniosków lub zawrzeć umowę partycypacji z osobą, która zadeklarowała kolejną co do wysokości kwotę partycypacji.
 1. W przypadku jeśli zadeklarowana we wniosku, kwota partycypacji, okaże się nie satysfakcjonującą dla Partner TBS, może on unieważnić nabór.