Wynajem w TBS

”PARTNER” TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
z siedzibą w Słupcy informuje, że posiada następujące
WOLNE MIESZKANIA
przeznaczone na wynajem w formule partycypacji w kosztach budowy:

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania zapraszamy do zapoznania się z warunkami nabycia partycypacji zamieszczonymi na stronie internetowej www.tbspartner.pl. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w biurze handlowym w Słupcy, przy ul. Berlinga 26,
tel. +48 63 2758908 (pon.-pt. w godz. 7.30-15.30).

Pobierz wniosek o przydział mieszkania:
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI I WYNAJEM MIESZKANIA
UPŁYWA W DNIU 26 CZERWCA 2017 r.

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk.
(w m2)
Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Kórnik Os. I. Krasickiego 9/51 33,91 3 1

32.000,00 zł

Kórnik Os. I. Krasickiego 7/28 63,00 2 3

61.500,00 zł

Kórnik Os. I. Krasickiego 9/11 33,91 parter 1 34.506,82 zł

 

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk.
(w m2)
Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Słupca, ul. Berlinga 24/4a 32,9 1 1

27.000,00 

Słupca, ul. Berlinga 24/44 32,53 3 1

Według uznania

 

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Szamotuły ul. F. Nowowiejskiego 47a/39 45,22 3 2

46.015,87 

Szamotuły ul. F. Nowowiejskiego 47a/40 47,58 Pater 2

48.417,41 

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Murowana Goślina, ul. Długa 25b/15 43,81 1 2 40.000,00 zł
Murowana Goślina, ul. Długa 25b/33 43,82 2 2 44.601,41 zł
Murowana Goślina, ul. Długa 25b/42 36,38 3 1 37.020,29 zł

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk. (w m2) Położenie w budynku
piętro Ilość pokoi

Sugerowana kwota partycypacji

Tulce, ul. Poznańska 3/1 65,60 Parter 3 66.754,56 zł

”PARTNER” TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.

Oględziny mieszkań

Lokalizacja mieszkania

Pow. użytk.

(w m2)

Oględziny
Data Kontakt
Kórnik Os. I. Krasickiego 9/1 33,91 Kontakt tel. 698690424
Kórnik Os. I. Krasickiego 9/51 33,91 Kontakt tel. 698690424
Kórnik Os. I. Krasickiego 7/28 63 Kontakt tel. 698690424
Murowana Goślina ul. Długa 25b/15 43,81 Kontakt tel. 519345202
Murowana Goślina ul. Długa 25b/33 43,83 Kontakt tel. 519345202
Murowana Goślina ul. Długa 25b/42 36,38 Kontakt tel. 519345202
Słupca ul. Berlinga 24/4a 32,90 Kontakt tel.        632758908
Słupca ul. Berlinga 24/44 32,53 Kontakt tel.        632758908
Szamotuły, F. Nowowiejskiego 47a/39 45,22 Kontakt tel.        519345202
Szamotuły, F. Nowowiejskiego 47a/40 47,58 Kontakt tel.        519345202
Tulce, ul. Poznańska 3/1 65,6 Kontakt tel.        698690424


Osoby zainteresowane obejrzeniem mieszkań proszone są o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami.

WARUNKI NABYCIA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY MIESZKAŃ
Z ZASOBÓW ”PARTNER” TBS Spółka z o.o.
ZWOLNIONYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

 1. Pierwszeństwo w zawarciu umowy partycypacji i wynajęciu zwolnionego mieszkania ustala się w oparciu o kryterium wysokości kwoty partycypacji zadeklarowanej do wpłaty przez osoby składające wnioski o zawarcie umowy partycypacji i wynajęcie mieszkania.
 1. Aby ubiegać się o zawarcie umowy partycypacji i umowy najmu należy we wskazanym terminie złożyć pisemny ”Wniosek o przydział mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego PARTNER”, którego formularz można pobrać ze strony internetowej tbspartner.pl lub w siedzibie firmy w Słupcy przy ul. Berlinga 26. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej itp. wniosek musi wpłynąć do jednego z wyżej wskazanych biur najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego na składanie wniosków. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. We wniosku należy podać deklarowaną wysokość kwoty partycypacji (podana w ogłoszeniu kwota jest to sugerowana wartość, która jest brana pod uwagę jako satysfakcjonującą dla TBS) oraz dane osoby, z którą zawarta będzie umowa najmu lokalu (wraz z osobami mającymi zamieszkiwać wspólnie z najemcą).
 1. Osoba wskazana jako najemca oraz osoby mające zamieszkiwać wspólnie z najemcą muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

4.1 Wysokość maksymalna dochodów gospodarstwa domowego, mającego zamieszkać w mieszkaniu, w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekroczyć 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym tj. 5.527,45 zł
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym tj. 8.291,18 zł
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób tj. 10.133,67 zł itp.

4.2  Osoba, z którą ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa wyżej składane są we ”Wniosku o przydział mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego PARTNER” i podlegają weryfikacji w dniu zawarcia umowy najmu.
 1. Dla potrzeb weryfikacji spełnienia kryterium dochodowego osoba, z którą ma być zawarta umowa najmu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania są zobowiązane przedłożyć zaświadczenia z miejsca zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
 2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 4.1-4.2 umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą wskazaną we wniosku o przydział mieszkania.
 1. Umowa partycypacji zostanie zawarta z osobą, która zadeklaruje najwyższą kwotę partycypacji nie później niż w terminie 14 dni od daty, do której wyznaczony został termin na składanie wniosków o przydział mieszkania.
 1. Osoba, z którą zawarta ma być umowa partycypacji zobowiązana jest wpłacić zadeklarowaną kwotę partycypacji nie później niż w dniu zawarcia umowy.
 1. W przypadku niewpłacenia całości lub części zadeklarowanej koty partycypacji, rezygnacji z zawarcia umowy lub innej sytuacji niezależnej od Partner TBS spółka może ponowić nabór wniosków lub zawrzeć umowę partycypacji z osobą, która zadeklarowała kolejną co do wysokości kwotę partycypacji.
 1. W przypadku jeśli zadeklarowana we wniosku, kwota partycypacji, okaże się nie satysfakcjonującą dla Partner TBS, może on unieważnić nabór.